Struktons har lämnat in sitt yttrande rörande SoU 2020:18 – Framtidens järnvägsunderhåll

Strukton som utpekad remissinstans har den 21 oktober lämnat sitt yttrande rörande SoU 2020:18 – Framtidens järnvägsunderhåll. Struktons huvudbudskap i yttrandet är att – Vi inte kan ställa oss bakom utredarens överväganden och förslag.

Vi är djup bekymrade över den inriktning och de överväganden samt förslag som detta betänkande för fram. Att återförstatliga 8 drift- och underhållskontrakt, 5 teknikkontrakt samt bygga upp en maskinpool i Trafikverkets regi riskerar att slå sönder den svenska underhållsmarknaden inom järnväg, säger VD Johan Oscarsson.

Strukton har lämnat ett fullständigt yttrande i enlighet med betänkandets (SoU 2020:18) disposition, yttrandet finns i sin helhet i länken längst ned. Sammanfattningsvis kan följande punkter lyftas fram ur vårt samlade yttrande;

  • Underhållsverksamheten är inte huvudorsaken till tågförseningar i Sverige – banarbete och infrastrukturfel står endast för att 1,9 procent av tåg är försenade!
  • Ökad kostnadseffektivitet/produktivitetsökning kopplat till konkurrensutsättningen av järnvägsunderhållet, enligt VTI (Väg och transport institutet)!
  • Den rådande akuta kompetensbristen inom järnvägsyrkena måste åtgärdas!
  • Maskinpool i Trafikverkets regi föreslås av utredningen trots fungerande marknad – inte ett samhällsekonomiskt effektivt förslag!
  • Trafikverkets ensidiga upphandlingsformer måste åtgärdas – idag uteslutande lägst pris istället för exempelvis funktion!
  • Den europeiska utvecklingen – ökad konkurrensutsättning av järnvägsunderhållet!
  • Struktons huvudbudskap – Vi inte kan ställa oss bakom utredarens överväganden och förslag. – bl.a. återtagande av 8 drift- och underhållskontrakt, 5 teknikkontrakt och maskinpool till Trafikverket.
  • Vi vänder oss mot den fullständiga avsaknaden av samhällsekonomiska konsekvensanalyser.
  • Hur ska staten kunna behålla Infranord AB om Trafikverket också blir både beställare och utförare – hur kan detta vara konkurrensneutralt?

Regeringen (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) beslutade redan den 21 mars 2018 att utreda hur ett överförande av verksamhet som avser järnvägsunderhåll i form av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket ska kunna genomföras. Över åren har denna utredning kompletterats med ett flertal s.k. tilläggsdirektiv och därmed fått förlängd utredningstid. Slutbetänkandet i form av SoU 2020:18 – framtidens järnvägsunderhåll lämnades över i mars 2020. Betänkandet lämnades ut på remiss i juni och ska vara besvarat sista oktober varefter sammanställning av remissvaren kommer att ske och ligga till grund för vidare hantering av Regering, Trafikutskott och Riksdag.