Strukton som utpekad remissinstans har den 21 oktober lämnat sitt yttrande rörande SoU 2020:18 – Framtidens järnvägsunderhåll. Struktons huvudbudskap i yttrandet är att – Vi inte kan ställa oss bakom utredarens överväganden och förslag.

Vi är djup bekymrade över den inriktning och de överväganden samt förslag som detta betänkande för fram. Att återförstatliga 8 drift- och underhållskontrakt, 5 teknikkontrakt samt bygga upp en maskinpool i Trafikverkets regi riskerar att slå sönder den svenska underhållsmarknaden inom järnväg, säger VD Johan Oscarsson.

Strukton har lämnat ett fullständigt yttrande i enlighet med betänkandets (SoU 2020:18) disposition, yttrandet finns i sin helhet i länken längst ned. Sammanfattningsvis kan följande punkter lyftas fram ur vårt samlade yttrande;

  • Underhållsverksamheten är inte huvudorsaken till tågförseningar i Sverige – banarbete och infrastrukturfel står endast för att 1,9 procent av tåg är försenade!
  • Ökad kostnadseffektivitet/produktivitetsökning kopplat till konkurrensutsättningen av järnvägsunderhållet, enligt VTI (Väg och transport institutet)!
  • Den rådande akuta kompetensbristen inom järnvägsyrkena måste åtgärdas!
  • Maskinpool i Trafikverkets regi föreslås av utredningen trots fungerande marknad – inte ett samhällsekonomiskt effektivt förslag!
  • Trafikverkets ensidiga upphandlingsformer måste åtgärdas – idag uteslutande lägst pris istället för exempelvis funktion!
  • Den europeiska utvecklingen – ökad konkurrensutsättning av järnvägsunderhållet!
  • Struktons huvudbudskap - Vi inte kan ställa oss bakom utredarens överväganden och förslag. – bl.a. återtagande av 8 drift- och underhållskontrakt, 5 teknikkontrakt och maskinpool till Trafikverket.
  • Vi vänder oss mot den fullständiga avsaknaden av samhällsekonomiska konsekvensanalyser.
  • Hur ska staten kunna behålla Infranord AB om Trafikverket också blir både beställare och utförare – hur kan detta vara konkurrensneutralt?

Regeringen (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) beslutade redan den 21 mars 2018 att utreda hur ett överförande av verksamhet som avser järnvägsunderhåll i form av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket ska kunna genomföras. Över åren har denna utredning kompletterats med ett flertal s.k. tilläggsdirektiv och därmed fått förlängd utredningstid. Slutbetänkandet i form av SoU 2020:18 – framtidens järnvägsunderhåll lämnades över i mars 2020. Betänkandet lämnades ut på remiss i juni och ska vara besvarat sista oktober varefter sammanställning av remissvaren kommer att ske och ligga till grund för vidare hantering av Regering, Trafikutskott och Riksdag.

Cookie wall

Unihorn använder cookies för att förbättra din surfupplevelse. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du detta. Läs mer här.