Miljö

Vi ställer höga miljökrav på oss själva som entreprenör och har därför valt att tredjepartscertifiera oss enligt ISO 14001.

Förutom de interna miljökraven har vi högt ställda villkor från våra kunder och samhället att ta hänsyn till i vår verksamhet. Eftersom kravbilden gäller hela leverantörskedjan så omfattas våra leverantörer av samma villkor. Det innebär att ni, inom ramen för ert avtal, behöver leva upp till:

Samverkan

Ni ska ta del av och agera i enlighet med Struktons miljöpolicy samt ta del av projektets miljöplan. Berörd personal ska genomgå utbildning om planen. Ni ska följa projektets anvisningar gällande nödlägesberedskap.

Fordon

Spårfordon, vägfordon och arbetsmaskiner ska uppfylla miljökraven från respektive av Strukton Rails slutkunder. Spårfordon och arbetsredskap ska vara besiktigade och kontrolleras dagligen. Saneringsutrustning ska finnas. Drivmedel samt typ och förbrukning per fordon ska löpande redovisas till Strukton.

Material och kemiska produkter

Material som byggs in anläggningen ska redovisas till Strukton med typ, mängd och placering. Kemikalier ska granskas och godkännas av Strukton innan användning. Förbrukning ska redovisas löpande till projektet. Alla kemikalier ska vara märkta och förvaras korrekt och säkerhetsdatablad ska finnas vid arbetsstället.

Avfallshantering

Om avfall/farligt avfall mellanlagras ska det anmälas till projektet. Om ni transporterar farligt avfall eller farligt gods ska kopia på erforderliga tillstånd ges till projektet innan transporten sker.

Buller och vibrationer

Störande arbeten undviks så långt som möjligt nattetid och kvällar/helger. Berörda ska informeras om kommande störande arbeten (buller, vibrationer, damm eller lukt).