Integritetspolicy

Strukton respekterar din integritet som besökare på vår webbplats. För att kunna utföra våra aktiviteter på vår webbplats på rätt sätt, är det ibland nödvändigt att behandla dina personuppgifter. Detta gör vi alltid noggrant och i enlighet med lagar och bestämmelser kring skydd av personuppgifter. Längst ner på denna sida hittar du dokumentet Behandlingsregister vilket presenterar i detalj varför och hur vi lagrar och hanterar personinformation.

Inledning

Detta är integritetspolicyn för Strukton Rail AB (hädanefter: ”Strukton” eller ”vi”). Vi har vårt säte på Västberga allé 60, 126 30 Hägersten, Sverige. Denna integritetspolicy gäller för var och en av de nämnda enheterna. Varje enhet är självständigt ansvarig för behandlingen av uppgifter som beskrivs i denna policy, om ingenting annat anges i denna policy. Enheterna har inte tillgång till varandras uppgifter.

Strukton respekterar din integritet som besökare på vår webbplats. För att kunna utföra våra aktiviteter på vår webbplats på rätt sätt, är det ibland nödvändigt att behandla dina personuppgifter. Detta gör vi alltid noggrant och i enlighet med lagar och bestämmelser kring skydd av personuppgifter.

Denna integritetspolicy gäller behandlingen av alla uppgifter som Strukton samlar in när du besöker vår webbplats, som du lämnar kvar på vår webbplats eller som du laddar upp på vår webbplats. I denna integritetspolicy förklarar vi vilka uppgifter som behandlas, varför vi behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.

Integritetspolicyn kan komma att uppdateras vid behov. Vi kommer att informera om eventuella ändringar innan de träder i kraft.

Behandlade uppgifter, syftet med behandlingen och grund

Personuppgifter är alla uppgifter som innehåller information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar person är en fysisk person som kan identifieras direkt eller indirekt. De uppgifter som vi samlar in när du besöker vår webbplats eller som du laddar upp på vår webbplats, använder vi för de syften och utifrån den rättsliga grund som beskrivs nedan.

Besöka vår webbplats

När du besöker vår webbplats, behandlar vi, självständigt eller gemensamt, bland annat din IP-adress och uppgifter om dina aktiviteter på vår webbplats, inklusive ditt klickbeteende, din webbläsare och enhetstyp. Detta gör vi bland annat med hjälp av kakor. Mer information om hur kakor fungerar, för vilka syften vi använder kakor och hur du kan inaktivera placerade kakor, finns under ”Kakor”. Ovannämnda uppgifter använder vi för att:

  • analysera hur besökare använder denna webbplats, och
  • skräddarsy innehållet på denna webbplats samt annonser på denna webbplats, sociala medier eller tredje parts webbplatser efter dina intressen (profilering). Vi kopplar inte dessa uppgifter till ditt namn, din adress, e-postadress och liknande, om vi känner till dem.

Tredje part

För ovan angivna syften använder vi stöd- eller tilläggstjänster från tredje part, som IT-leverantörer och leverantörer av rekryteringssystem. Med företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning ingår vi ett behandlingsavtal som förpliktar dem att på ett adekvat sätt skydda dina personuppgifter och att endast behandla dem i enlighet med våra instruktioner. Strukton förblir ansvarigt för denna behandling. Strukton lämnar inte ut dina personuppgifter till andra tredje parter. Detta gör vi endast med ditt uttryckliga godkännande. Strukton säljer inte dina uppgifter till tredje part för marknadsföring, försäljning och annan affärsverksamhet.

Säkerhet

Strukton behandlar dina uppgifter med största omsorg. Vi vidtar kontinuerligt lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot missbruk, förlust, obehörig användning, oönskat offentliggörande samt obehöriga ändringar. Detta görs bland annat med hjälp av IT-säkerhetspolicyn samt genom att använda säker lagring och säkra uppkopplingar. Dessa åtgärder är i linje med tillämpliga lagkrav och riktlinjer.

Dina rättigheter

Genom att kontakta oss (se ”Kontakta oss” nedan) kan du utöva alla rättigheter som du har rätt till enligt gällande integritetslagstiftning, inklusive (A) tillgång till dina uppgifter, (B) rättelse av dina uppgifter, (C) radering av dina uppgifter, (D) begränsning av behandlingen av dina uppgifter, (E) rätt att flytta dina uppgifter (dataportabilitet) samt (F) rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.

(A) Rätt till tillgång

Du kan fråga oss om vi behandlar dina personuppgifter. Om så är fallet, kan du få tillgång till dessa uppgifter i form av en kopia.

(B) Rätt till rättelse

Du har rätt att få dina felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade. På begäran korrigerar vi felaktiga personuppgifter och kompletterar ofullständiga personuppgifter.

(C) Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Det betyder att vi då kommer att radera dina uppgifter. Raderingen av dina personuppgifter sker endast i vissa fall, som är lagstadgade och anges i artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), till exempel när dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de syften för vilka de ursprungligen behandlades eller när de har behandlats på ett otillåtet sätt.

(D) Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det innebär att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter under en viss tid. Omständigheter som kan ge upphov till detta inkluderar situationer där dina personuppgifters riktighet ifrågasätts, men vi behöver lite tid för att utreda riktigheten (eller felaktigheten) i dessa. Denna rätt innebär inte att vi inte får fortsätta att lagra dina personuppgifter. Vi meddelar när begränsningen hävs.

(E) Rätt till dataportabilitet

Din rätt att flytta dina uppgifter innebär att du kan be att få dina personuppgifter, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt. På begäran och om detta är tekniskt möjligt kommer dina personuppgifter att överföras av oss direkt till den andra personuppgiftsansvariga.

(F) Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att du kan be oss att sluta behandla dina personuppgifter. Detta gäller endast om ”berättigade intressen” utgör den rättsliga grunden för behandlingen (se ”Behandlingen (se ”Behandlade uppgifter, syftet med behandlingen och grund” ovan). Om du utövar denna rätt kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter i dessa syften.

Återkalla samtycke

Du har dessutom rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter, till exempel om du har gett oss tillåtelse att behålla dina ansökningsuppgifter längre och du ändå vill återkalla ditt samtycke vid ett senare tillfälle. Du kan kontakta oss för att göra detta (se ”Kontakta oss” nedan). Mer information om att återkalla ditt samtycke för kakor och liknande tekniker som vi använder när du besöker våra webbplatser finns under ”Kakor”.

Frågor, kommentarer eller klagomål

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål om denna integritetspolicy, är du välkommen att kontakta oss (se ”Kontakta oss” nedan). Om ditt problem inte har lösts på ett tillfredsställande sätt, har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. I Sverige är detta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Detta kan du göra via följande länk: https://www.imy.se/verksamhet/utfora-arenden/anmal-personuppgiftsincident/

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor, kommentarer eller klagomål om denna integritetspolicy, kan du skicka ett meddelande till oss på info@strukton.se.

Om du vill kontakta Dataskyddsombudet för respektive enhet, hittar du uppgifterna till varje enhets Dataskyddsombud på denna sida.

För att säkerställa att begäran om att utöva dina rättigheter har gjorts av dig kan vi be dig om ytterligare information som är nödvändig för att bekräfta din identitet. Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt, men du kan räkna med att få ett första svar inom fyra veckor.

Behandlingsregister över lagring av data