Hållbarhet

Tillsammans med våra intressenter har vi ringat in åtta prioriterade områden för Struktons långsiktiga hållbarhetsarbete vilka vi arbetat med sedan 2017.

En säker arbets- och spårmiljö högsta prioritet hos oss på Strukton. Vi jobbar säkert eller inte alls.

Åtta prioriterade områden

Strukton arbetar systematiskt med hållbarhet i en årsprocess (se modell längre ner på sidan). Tillsammans med våra intressenter har vi ringat in åtta prioriterade områden för vårt långsiktiga hållbarhetsarbete inom påverkan socialt, ekonomiskt och miljö. Vart och ett gås igenom löpande under året.

Socialt

1. Säkerhet

Att bygga, driva och underhålla spår- och järnvägssystem är förenat med risker. Därför har säker arbets- och spårmiljö högsta prioritet hos oss på Strukton.

2. Arbetsmiljö och hälsa

Strukton är ett tjänsteföretag och kärnan i vår affärsverksamhet är våra medarbetares kompetens. Att säkerställa en bra arbetsmiljö och vår framtida kompetensförsörjning är kritiska framgångsfaktorer.

3. Anställningsvillkor

Schyssta arbetsvillkor är en grundförutsättning för att rekrytera och behålla medarbetare. Vi har också ett ansvar för goda villkor hos leverantörer och underentreprenörer.

4. Jämställdhet och mångfald

Vi vill vara en attraktiv arbetsplats med mångfald, där alla känner delaktighet och behandlas jämlikt. Vi verkar i en mansdominerad bransch och arbetar för att fler kvinnor söker sig till oss och järnvägssektorn.

Ekonomiskt

5. Leverantörsrelationer

Våra leverantörer och entreprenörer är en viktig del av Struktons leverans. Därför är det viktigt att de uppfyller samma höga krav som vi själva vad gäller kvalitet, etik och ansvar för människor och miljö.

6. Antikorruption

Vår verksamhet ska ge bästa möjliga samhällsnytta och uppdragen finansieras till stor del med skattemedel. Det innebär ett särskilt ansvar att säkerställa god affärsetik.

7. Ekonomiska resultat

Strukton är ett aktiebolag med ägarkrav att leverera vinst. Hållbar lönsamhet över tid ger också möjlighet att utvecklas i vårt uppdrag och bidra bättre till samhällsnyttan.

Miljö

8. Utsläpp från transporter

Utsläpp från våra transporter och tjänstefordon är vår viktigaste direkta miljöpåverkan. 2018 hade vi över 500 fordon som sammantaget körde över 300 varv runt jorden.

Strukton Rails hållbarhetsarbete är systematiskt där förbättringar, mätningar och uppföljning följer en årscykel där utveckling av våra processer och rutiner ständigt pågår. Modellen visar systematiken i denna årscykel, och dess innehåll.