Säker arbetsmiljö

Vår verksamhet ska präglas av säkerhetsmedvetenhet. Alla ska komma hem säkert – det gäller såväl resenärer och tågpersonal som järnvägsanställda.

Järnväg och andra spårmiljöer är präglade av fart och spänning. Att bygga, driva och underhålla spårsystem är förenat med risker för oss som utför arbetet, och för andra som vistas på och kring spåret.

Strukton Rail sätter säkerheten i centrum i allt arbete

  • Riskanalyser och säkerhetstänk är en naturlig del av vårt arbete, det är så vi säkerställer att alla kommer hem med liv och god hälsa i behåll efter en arbetsdag.
  • Alla anställda har skyldighet att förebygga ohälsa och olyckor och om situationen kräver det ska alltid säkerheten går före leveransen i vårt arbete.
  • När vi planerar insatser i spårmiljö ska vi alltid göra säkerhetsanalyser och riskbedömningar.
  • Vi mäter säkerheten i vår arbetsmiljö i revisioner och målet är att hela tiden förbättra våra anställdas arbetsmiljö.
  • Fortbildning/utbildningar inom säkerhet ingår också i vårt arbete.

 

Vår säkerhetsplattform har 10 principer

Lagar och föreskrifter ger ett grundläggande skydd, men det krävs att vi som jobbar i spåranläggningarna också har ett högt säkerhetsmedvetande. I vår säkerhetsplattform har vi samlat de viktigaste principerna i tio punkter som vi arbetar efter varje dag.

1. Vi jobbar säkert eller inte alls

Säkerheten är en grundförutsättning i allt vi gör. Om vi inte känner oss trygga med säkerheten ska vi inte arbeta. Vi tackar nej till uppdrag om vi bedömer att de inte lever upp till Strukton Rails säkerhetskrav.

2. Vi lär nya kollegor att jobba säkert

Ingen får påbörja sitt arbete hos Strukton Rail utan att veta hur vi jobbar säkert. Såväl nyanställda som inhyrd personal får en grundlig arbetsplatsintroduktion där vi går igenom säkerhetsföreskrifter och andra viktiga förutsättningar inför jobbstarten.

3. Vi arbetar förebyggande

Medarbetare som i sitt arbete har ansvar för säkerheten i riskfyllda arbetsmiljöer innehar en så kallad säkerhetstjänst. De genomgår regelbundna hälsokontroller samt en förnyad säkerhetsutbildning varje år. Vi genomför slumpmässiga drogtester bland våra anställda och agerar tidigt när en medarbetare behöver stöd från företagshälsovården eller inte längre kan inneha sin säkerhetstjänst av hälsoskäl.

4. Vi planerar våra arbeten väl

Vi har noga utarbetade rutiner och processer som våra medarbetare följer från början till slut i alla projekt. Genom planering och styrning har vi koll och kan i god tid avgöra om förutsättningarna håller för att vi ska kunna jobba säkert.

5. Vi har ordning och reda på jobbet

En arbetsplats som har rätt skyddsbarriärer och ordning bland verktyg och maskiner är en säkrare arbetsplats. Våra arbetsredskap ska finnas på rätt plats, arbetsplaner ska vara uppdaterade och varselkläderna hela och rena.

6. Vi kontrollerar och följer upp med arbetsplatskontroller

Vi gör regelbundna arbetsplatskontroller där vi stämmer av säkerheten mot en checklista. Om vi upptäcker brister åtgärdar vi dem och följer upp. Våra uppdragsgivare kontrollerar också våra arbetsplatser med jämna mellanrum.

7. Vi granskar våra samarbetspartner

Vi säkerställer att våra underentreprenörer och inhyrd personal har rätt kompetens med nödvändiga kompetensintyg och intyg om godkänd hälsokontroll. Alla ska ha giltig yrkeslegitimation och arbetsgivaren ska vara godkänd i Struktons leverantörsregister. Vid nya samarbeten kontrollerar vi företagets kreditvärdighet och att leverantören inte har några säkerhetsbrister som inte har åtgärdats.

8. Alla har rätt att stoppa ett arbete

Varje medarbetare kan omedelbart stoppa sitt eget arbete om arbetsmiljön bedöms som osäker. Inget är så bråttom att det inte kan göras säkert.

9. Vi följer upp för att lära oss

Trots höga ambitioner och ett noggrant arbete kan alla göra fel. För oss innebär misstag en möjlighet att utvecklas och bli bättre. Medarbetare har ansvar för att rapportera alla brister de upptäcker i verksamheten samt att dela med sig av lärdomar från sina misstag. Genom att vara transparenta och öppna blir våra misstag tillgångar i Struktons utvecklingsarbete.

10. Vi samarbetar inom branschen

Vi för en ständig dialog med Trafikförvaltningen, Trafikverket och andra järnvägsentreprenörer kring föreskrifter och arbetsmetoder. Vi delar med oss av vår kunskap och tar del av hur andra arbetar. Flera av de säkerhetshöjande åtgärder som vi har infört i vår verksamhet ingår i dag i de säkerhetsföreskrifter som alla i branschen ska följa.