Projekt stomnät Roslagsbanan

En del av Roslagsbanans utbyggnad.
Som en del av Roslagsbanans utbyggnad, RBU, fick Struktons mätningsavdelning i uppdrag att etablera ett nytt homogent stomnät i plan och höjd efter hela Roslagsbanan samt mäta in spår och spårnära objekt. Detta för att säkerställa att ett bra spårläge kan hållas och för att förenkla framtida underhåll när de nya loken och vagnarna börjar trafikera banan.

Projektet startades under hösten 2018 med att etablera ett anslutningsnät i plan genom statisk GNSS-mätning för att därefter förtäta stomnätet med ett bruksnät i plan genom fackverksmätning samt ett bruksnät i höjd genom precisionsavvägning. Det nya stomnätet i plan och höjd är i referenssystemen Sweref 99 18 00 samt RH 2000 och innehåller ca 1300 punkter längsmed hela Roslagsbanan. Parallellt mättes 100 km spår och spårnära objekt in med hjälp av en mätvagn utrustad med laserskanner. Data från inmätningen används bland annat som underlag för att se över möjligheten till att öka kapaciteten på banan och för att säkerställa att banan uppfyller ställda krav inom hinderfrihet.