Referensuppdrag

Alingsås omformarstation

Projektet består i att den befintliga omformarstationen i Alingsås byggs ut med en ny byggnad bredvid den befintliga. I den nya byggnaden installeras två nya omriktare, med transformator(er), filter, kontrollutrustning och servicesystem. Dessa nya omriktare, nr 3 och 4, ansluts sedan till det idag befintliga 15 kV-ställverket.

Projektet är uppdelat i två faser:
Fas 1: Planering och projektering samt framtagande av målpris. Varaktighet 2 år (avslutades oktober 2022).
Fas 2 (option): Byggnation, montage, installation, idrifttagning, verifieringsmätningar och slutbesiktning. Avslutas 2027.

Totalt värde på Fas 1 och 2 uppskattas till ca 300 MSEK.